top of page

ALGEMENE VOORWAARDEN

1. Identiteit van de verkoper

MONKOSE is een onderneming in natuurlijk persoon met maatschappelijke zetel te Diestsestraat 180C bus 0201, 3000 Leuven. MONKOSE is ingeschreven in de Kruispuntbank der Ondernemingen onder het nummer 0679.553.195 met als BTW nummer BE0679.533.195, telefoonnummer +32476322600 en e-mailadres hello@monkose.com ("Verkoper"). 

2. Toepassing

Deze algemene voorwaarden regelen de relatie tussen de koper en de Verkoper (MONKOSE) en zijn aldus van toepassing op elke overeenkomst aangegaan tussen de Verkoper (MONKOSE) en de Koper.

Een overeenkomst betreft zowel iedere rechtstreekse verkoop aan de Koper, maar ook iedere verkoop op afstand door de Verkoper (bijv. bestelling geplaatst door de Koper via Facebook of www.tiliababywearing.com). Voordat een verkoop op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de Koper duidelijk beschikbaar gesteld. De Koper zal deze algemene voorwaarden dan ook uitdrukkelijk aanvaarden bij het plaatsen van een bestelling, waardoor hij instemt met de toepasselijkheid ervan. 

3. Aanbod, prijs en betaling

Ondanks het feit dat de online catalogus en de Website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig, niet correct of niet up-to-date is. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden de Verkoper niet. De Verkoper is wat de juistheid en volledigheid van de aangeboden informatie betreft slechts gehouden tot een middelenverbintenis. 

Alle vermelde prijzen zijn uitgedrukt in EURO. De opgave van prijs slaat uitsluitend op de producten zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto's zijn decoratief bedoeld en kunnen elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs of afwijken van het product. Zo kan de kleur van een product in realiteit afwijken van de afgebeelde foto.

Wanneer de Koper vragen heeft over bijv. aanbod, prijs, maten, kleur, beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze of wanneer hij twijfelt over de verstrekte informatie verzoeken wij de Koper steeds om vooraf contact op te nemen met de Verkoper op het e-mailadres hello@monkose.com.

Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken door de Verkoper. De Verkoper kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een product. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld. 

Indien blijkt dat een bepaald artikel niet meer (voldoende) voorradig blijkt, wordt de Klant hiervan tijdig op de hoogte gebracht. In samenspraak wordt beslist of de volledige bestelling, of een gedeelte van de bestelling geannuleerd wordt en hoe er wordt omgegaan met de eventuele terugbetaling van het geannuleerde deel van de bestelling. Dit kan gaan over een geldelijke terugbetaling of het uitschrijven van een waardebon ter waarde van het geannuleerde deel van de bestelling.

De betaling van aankopen kan voldaan worden door middel van overschrijving of contant bij afhaling. De bestelling is definitief vanaf het moment waarop het verschuldigde bedrag ontvangen werd.

4. Sancties voor niet-betaling

Onverminderd de uitoefening van andere rechten waarover MONKOSE beschikt, is de Klant ingeval van niet- of laattijdige betaling vanaf de datum van de wanprestatie van rechtswege en zonder aanmaning een intrest van 10% per jaar verschuldigd op het niet-betaalde bedrag. Bovendien is de klant van rechtswege en zonder aanmaning een forfaitaire schadeloosstelling verschuldigd van 10% op het betrokken bedrag, met een minimum van 25 euro per factuur.

Onverminderd het voorgaande behoudt MONKOSE zich het recht voor de niet (volledig) betaalde artikelen terug te nemen.

5. Levering of afhaling

Indien gekozen wordt voor levering door de Verkoper op een door de Koper gekozen adres: 

Producten worden enkel geleverd in de landen waarvoor de website de levering toestaat, namelijk België en Nederland. De verkoper doet beroep op de leverancier BPost.

De levering van producten zal zo spoedig mogelijk geschieden en in principe uiterlijk op het verwachte tijdstip dat in de individuele orderbevestiging is doorgegeven, binnen 5 werkdagen na het plaatsen van de bestelling. Tenzij anders overeengekomen of uitdrukkelijk anders bepaald is dit binnen de dertig (30) dagen na ontvangst en aanvaarding van de bestelling. Foutieve doorgegeven leveringsadressen zijn de verantwoordelijkheid van de Koper en kunnen aanleiding geven tot extra kosten. 

De op de website vermelde leveringstermijnen zijn niet bindend, maar worden louter als aanwijzing gegeven. Geen enkele vertraging in levering kan aanleiding geven tot verbreking van de overeenkomst of betaling van schadevergoedingen ten voordele van de Koper, behoudens in geval van opzettelijke vertraging. Wij hebben het recht gedeeltelijke leveringen te verrichten. 

Kosten voor levering worden steeds gedragen door de Klant en worden steeds medegedeeld voorafgaande het plaatsen van de bestelling.

De bestelling kan tevens afgehaald worden op het adres Diestsestraat 180C, 3000 Leuven. Hiervoor dient de Koper steeds een afspraak te maken met MONKOSE door middel van e-mail (hello@monkose.com). 

Het product blijft gedurende dertig (30) dagen beschikbaar voor afhaling. Indien het product niet wordt afgehaald na dertig (30) dagen zal de overeenkomst van rechtswege ontbonden zijn en de betaalde koopprijs zal ingehouden worden door de Verkoper bij wijze van forfaitaire schadevergoeding voor de verbreking van de overeenkomst.

6. Eigendomsvoorbehoud - retentierecht

De geleverde producten blijven eigendom van de Verkoper tot de volledige betaling van de prijs, inclusief alle kosten en lasten, nalatigheidsinteresten en vergoedingen. Bij niet betaling behouden wij ons het recht voor de producten terug te nemen, van rechtswege en op kosten van de Koper.

7. Herroepingsrecht

De bepalingen van dit artikel gelden enkel voor Kopers die in hun hoedanigheid van consument producten op afstand aankopen op de Website van de Verkoper. 

In dergelijk geval heeft de Koper het recht om binnen een termijn van veertien (14) kalenderdagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. De herroepingstermijn verstrijkt veertien (14) kalenderdagen na de dag waarop de Koper of een door de Koper aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product fysiek in bezit krijgt. 

Om de herroepingstermijn na te leven moet de Koper zijn mededeling betreffende zijn uitoefening van het herroepingsrecht verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken. 

De Koper moet de producten onverwijld, doch in ieder geval niet later dan veertien (14) kalenderdagen na de dag waarop hij zijn beslissing om de overeenkomst te herroepen aan de Verkoper heeft meegedeeld, terugzenden of overhandigen aan de Verkoper. De 

Koper is op tijd als hij de producten terugstuurt voordat de termijn van veertien (14) kalenderdagen is verstreken. 

De kosten van het terugzenden van de producten zijn volledig ten laste van de Koper. 

Indien het teruggestuurde product op een of andere manier in waarde verminderd is, behoudt de Verkoper zich het recht voor om de Koper aansprakelijk te stellen en schadevergoeding te eisen voor elke waardevermindering van de producten die het gevolg is van het gebruik van de producten door de Koper dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de producten vast te stellen. 

Enkel artikelen die zich in de initiële staat en in de originele verpakking bevinden, samen met alle toebehoren, gebruiksaanwijzingen en factuur of aankoopbewijs kunnen worden teruggenomen. 

Indien de Koper de overeenkomst herroept, zal de Verkoper alle tot op dat moment van de Koper ontvangen betalingen, exclusief de standaard leveringskosten, aan de Koper terugbetalen binnen maximum veertien (14) kalenderdagen nadat de Verkoper op de hoogte is gesteld van de beslissing van de Koper om de overeenkomst te herroepen. Bij verkoopovereenkomsten kan de Verkoper wachten met de terugbetaling totdat hij alle producten heeft teruggekregen, of totdat de Koper heeft aangetoond dat hij de producten heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerst valt. 

De Verkoper betaalt de Klant terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee de Koper de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij de Koper uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen de Koper voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht. 

8. Overmacht

In geval van overmacht is de Verkoper niet gehouden om haar verplichtingen na te komen. In dat geval kan de Verkoper haar verplichtingen opschorten voor de duur van de overmacht ofwel de overeenkomst definitief ontbinden zonder een schadevergoeding verschuldigd te zijn.

Overmacht is elke omstandigheid buiten de wil en de controle van de Verkoper die de nakoming van haar verplichtingen geheel of gedeeltelijk verhindert. Hieronder wordt onder meer begrepen: stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de Website van de Verkoper (en/of haar partners voor de verzending en/of betaling van de producten), niet of niet- tijdige levering van toeleveranciers, ...

9. Garantie

- Wettelijke garantie (enkel voor consumenten)


Krachtens de wet van 21 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen heeft de consument wettelijke rechten. Elk artikel is onderworpen aan de wettelijke garantie vanaf de datum van aankoop door (desgevallend levering aan) de eerste eigenaar. Elke commerciële garantie laat deze rechten onverminderd.

- Algemeen


Om een beroep te doen op de garantie, moet de klant het aankoopbewijs kunnen voorleggen.

Voor artikelen die online werden aangekocht en bij de klant thuis zijn afgeleverd, dient de klant vooraf contact op te nemen met de klantendienst waarna de klant het artikel op zijn kosten terug dient te bezorgen aan TILIA. Elk gebrek dient binnen 1 maand na vaststelling ervan te worden gemeld. Nadien vervalt elk recht op herstelling of vervanging.

 

De (commerciële en/of wettelijke) garantie is nooit van toepassing op defecten die ontstaan ten gevolge van ongelukken, verwaarlozing, valpartijen, abnormaal of incorrect gebruik, gebruik van het artikel in strijd met doel waarvoor het ontworpen werd, het niet naleven van de gebruiksinstructies of handleiding, aanpassingen of wijzigingen aan het artikel, hardhandig gebruik, slecht onderhoud, abnormaal of incorrect gebruik.

Zij is evenmin van toepassing op artikelen met een kortere levensduur, of slijtageartikelen. Defecten die zich manifesteren na een periode van 6 maanden volgend op datum van aankoop, desgevallend levering, worden geacht geen verborgen gebreken te zijn, behoudens tegenbewijs door de Klant.

De garantie is niet overdraagbaar.

10. Aansprakelijkheid

De Verkoper is niet aansprakelijk voor menselijke schade en/of bedrijfs- en/of indirecte-  of gevolgschade (zoals, maar niet beperkt tot, tijdsverlies, emotionele schade, verlies van inkomsten en verlies van een kans), die  rechtstreeks of onrechtstreeks het gevolg zou zijn van de verkochte producten. 

Iedere contractuele of extracontractuele aansprakelijkheid en/of gehoudenheid van de Verkoper is steeds beperkt tot het bedrag dat door de Koper effectief betaald werd voor de betrokken bestelling, zonder rekening te houden met de oorzaak en de omvang van de schade. 

11. Privacy

TILIA verbindt zich ertoe uw gegevens uitsluitend te gebruiken voor de uitvoering van de afgesloten overeenkomst die u middels uw bestelling afsluit en om u vrijblijvend informatie van MONKOSE toe te sturen. Wil u ook informatie via e-mail ontvangen, geef dan ook uw e-mailadres door.

Wij behandelen uw gegevens als vertrouwelijke informatie en zullen die nooit doorgeven, verhuren of verkopen aan derden. U kan uw gegevens die wij in de klantenlijst bewaren op elk moment opvragen, verbeteren, wijzigen of laten schrappen en u kan weigeren dat MONKOSE uw gegevens gebruikt om u informatie toe te sturen. Het volstaat dat aan te vragen op het hierna vermelde adres: hello@monkose.com.

12. Diverse bepalingen

Bewijs: De Koper aanvaardt dat elektronische communicaties en back-ups als bewijsvoering kunnen dienen.

Deelbaarheid: Indien een artikel van deze algemene voorwaarden wordt ongeldig, onwettig of nietig verklaard, zal dit de geldigheid, de wettigheid en de toepasbaarheid van de overige artikelen op geen enkele wijze aantasten. 

Verzaking: Het feit dat de Verkoper nalaat de strikte toepassing van een van de bepalingen van deze algemene voorwaarden te eisen, kan niet worden beschouwd als stilzwijgende afstand van de rechten waarover de Verkoper krachtens onderhavige algemene voorwaarden beschikt en verhindert de Verkoper niet om later de strikte naleving van die bepalingen te eisen. 

Wijziging algemene voorwaarden: De verkoper behoudt zich ten alle tijde het recht voor om deze algemene voorwaarden zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. De algemene voorwaarden kunnen worden aangevuld door andere voorwaarden indien daar expliciet naartoe wordt verwezen. 

Intellectuele eigendom: De complete inhoud van de website inclusief teksten, alle visuele elementen als geluidselementen, inclusief de daarvoor gebruikte technologie, foto’s, afbeeldingen, bewegende beelden, geluiden, illustraties en software is de eigendom van de Verkoper of de eigendom van diens leveranciers, verwante ondernemingen, licentienemers en/of content-providers. Deze onderdelen zijn auteursrechtelijk of door andere rechten beschermd. Deze onderdelen mogen dan ook uitsluitend met de voorafgaandelijke en schriftelijke toestemming van de respectieve eigenaar worden gebruikt.

13. Toepasselijk recht - geschillen

Het Belgisch recht is van toepassing, met uitzondering van de bepalingen van internationaal privaatrecht inzake toepasselijk recht. De rechtbanken van de woonplaats van de consument zijn bevoegd bij gerechtelijke geschillen. Indien de Klant geen consument is, zijn uitsluitend de rechtbanken van Leuven bevoegd.

bottom of page